Aktuella fjärrvärmetaxor

Rörlig avgift
560 kr/MWh

Effektavgift
1 485 kr/KWh

Det rörliga energipriset samt effektavgift beslutas av styrelsen för FEAB varje år.

Kostnadsbaserat
Det kunderna betalar för fjärrvärmen ska täcka verksamhetens kostnader för att leverera en säker värme samt över tid ge en rimlig avkastning för framtida investeringar.

Miljövänligt
Priset ska ge ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.

Rättvist
De kostnaderna som varje kund genererar skall återspeglas i taxan.

Tydligt
Kunden skall förstå sin egen påverkan på energikostnaden.

Prismodell
Fjärrvärmeavgiften består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen är avläst förbrukning mätt i MWh (1000 kWh). Den fasta delen är en effektavgift mätt i kW som beräknas utifrån förbrukningen.

Rörlig energi
Energipriset baseras på bränslekostnader samt kostnader för drift och underhåll. Den energi som du använder produceras så energi-och miljöeffektivt som möjligt. Med de investeringar som gjorts i nya pannor under 2017 är målet att klara värmeproduktionen med biobränsle. Under mycket kalla perioder och vid driftstörningar kommer fossilt bränsle att behöva användas.

Effektavgift
Från och med 1 januari 2016 tar vi betalt för den effekt du använt. Under den kallaste perioden är efterfrågan värme som störst. Och för att alla skall få det varmt och skönt måste Forshaga Energi AB dimensionera anläggningen så att alla kan ta ut mycket energi samtidigt.

Effektgrundande månader är januari och februari. Ditt effekt-abonnemang är ett medelvärde av din månadsmedeleffekt för januari och februari. Då vi bytt avläsningssystem kan vi nu mäta alla kunders förbrukning per dygn. Som kund kan du då spara pengar på att vara energieffektiv under de kallaste månaderna. Och om du investerar i energibesparande åtgärder kan du ganska snabbt se besparingen med både lägre förbrukning och lägre effekt.

Nedan kan du se hur vi beräknar din effekt

Månadsmedeleffekt = (Energiförbrukning jan-feb)/(antal dagar x 24 tim)

Prismodell
Den nya prismodellen gäller från och med 2016-01-01 är din abonnerade effekt baserat på förbrukningen för januari och februari.

Under mars månad varje år beräknas din nya månadsmedeleffekt fram som kommer att gälla för nästkommande 12-månaders period.

Miljö
Tillsammans med våra kunder har vi ett långsiktigt mål att minska användningen av fossila bränslen. Du som kund har också en viktig del i vårt miljöarbete. Genom att du effektivare använda energi på vintern bidrar du till en renare miljö.