Fjärrvärmetaxa 2016

Ny prismodell för fjärrvärme

Bakgrund
Den nuvarande prismodellen är konstruerad så att kunden har svårt att påverka priset med energieffektiviserande åtgärder. Detta drabbar alla fjärrvärmekunder. Vidare är den nuvarande effekten kunden abonnerar på framtagen/beräknad vid olika tillfällen och med olika metoder vilket gör den orättvis. Utgångspunkten är att fjärrvärmepriset skall vara;

Konkurrenskraftigt
Vi är angelägna att fler kunder väljer fjärrvärme samt att fjärrvärmens marknadsposition är stabil och det bästa alternativet för såväl kunderna som miljön.
Kostnadsbaserat
Det kunderna betalar för fjärrvärmen ska täcka verksamhetens kostnader för att leverera en säker värme samt över tid ge en rimlig avkastning.
Miljövänligt
Priset ska ge ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv.
Rättvist
De kostnaderna som varje kund genererar skall återspeglas i taxan.
Tydligt
Kunden skall förstå sin egen påverkan på energikostnaden

Prismodell 2016
Fjärrvärmeavgiften består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen är avläst förbrukning mätt i MWh (1000 kWh). Energipriset delas i sommar och vinteravgift. Den fasta delen är en effektavgift mätt i kW som beräknas utifrån förbrukningen.

Rörlig energi
Energipriset baseras på faktiska bränslekostnader samt kostnader för drift och underhåll. Den energi som du använder produceras så energi-och miljöeffektivt som möjligt. Trots allt kommer biobränslet under de kallaste månaderna inte räcka till utan måste spetsas med olja som är ett fossilt bränsle. Det innebär att kostnaden för den energi som produceras varierar över året. För att ha en så kostnadsbaserad fjärrvärmetaxa som möjligt kommer vi ha en vintertaxa och en sommar taxa.

Vintertaxa december-februari
Sommartaxan mars-november

Effektavgift
Från och med 1 januari 2016 tar vi betalt för den effekt du använt. Således frångår vi den tidigare modellen med fast avtalad effekt till att mäta din effekt. Under den kallaste perioden är efterfrågan värme som störst. Och för att alla skall få det varmt och skönt måste Forshaga Energi AB dimensionera anläggningen så att alla kan ta ut mycket energi samtidigt.

Effektgrundande månader kommer att vara januari och februari. Och ditt effekt-abonnemang kommer då vara ett medel värde av din månadsmedeleffekt för januari och februari. Då vi bytt avläsningssystem kan vi nu mäta alla kunders förbrukning per dygn. Som kund kan du då spara pengar på att vara energieffektiv under de kallaste månaderna. Och om du investerar i energibesparande åtgärder kan du ganska snabbt se besparingen med både lägre förbrukning och lägre effekt.

Den nya fjärrvärmetaxan är helt genomförd 1 april 2016. Och då kommer alla kunder att få betala för den energi de utnyttjar vilket är mer rättvist.

Nedan kan du se hur vi beräknar din effekt

Månadsmedeleffekt=(Energiförbrukning jan-feb)/(antal dagar x 24 tim)

Genomförande
Då den nya prismodellen gäller från och med 2016-01-01 är din abonnerade effekt baserat på förbrukningen för januari och februari 2015.

Under mars 2016 beräknas din nya månadsmedeleffekt fram som kommer att gälla för nästkommande 12-månaders period 2016-03-01 – 2017-02-28.

Miljö
Tillsammans med våra kunder har vi ett långsiktigt mål att minska användningen av fossila bränslen. Forshaga Energi kommer under 2016-2017 investera i fjärrvärme-centralerna för att minska oljeförbrukningen och optimera bränsleanvändningen. Du som kund har också en viktig del i vårt miljöarbete. Genom att du effektivare använda energi på vintern bidrar du till en renare miljö.

Avgifter 2016
I samband med att den nya modellen för fjärrvärmetaxa införs kommer följande avgifter att gälla:

Energiavgift sommar 420 kr / MWh
Energiavgift vinter 630 kr / MWh
Effektavgift 1320 kr / kW

tis 25 feb

Kommentarerna är stängda.