Att ansluta sig till fjärrvärmenätet

Fastigheter som ligger i anslutning till befintlig kulvert kan anslutas till fjärrvärmenätet. I Forshaga är kapaciteten för utbyggnad begränsad. I Deje finns ett större kapacitetsutrymme för att ansluta nya kunder.

På ritning över befintligt fjärrvärmenät visar vart stamkulvert finns idag.